نتایج جستجو : اجرای هات تپ

  • لوازم اجرای هات تپ

    اجرای هات تپ همچون هر فرایند دیگری نیاز به آماده سازی و تهیه مواد و ابزارهای پشتیبان فرایند است.

  • نکات فنی در اجرای برش هات تپ

    اجرای هات تپ مستلزم تناسب و توازن قطعات و اجزا، و نیز فرایندها و عملکردهای اجرایی است. از این رو باید توجه ویژه به تمامی این مولفه ها در اجرای هات تپ داشت.

  • دستور کار هات تپ

    اجرای هات تپ مستلزم تدوین و طراحی یک دستور کار است که تمامی عوامل دخیل در فرایند انشعاب گرم هات ت پرا در نظر گرفته باشد و پیش بینی های لازم در خصوص شان را اتخاذ کرده باشد.