نتایج جستجو : ساخت اسپلیت تی

  • مهندسی فرایند هات تپ (1)

    هات تپ خطوط لوله مستلزم طراحی، برنامه ریزی و نظارت های مهندسی ویژه است.

  • انتخاب دستگاه هات تپ مناسب با کار

    فرایند آماده سازی و پشتیبانی عملیات انشعاب گرم هات تپ طبیعتا تابع مشخصات فنی و اقتضائات خط لوله خواهد بود. انتخاب دستگاه هات تپ و چگونگی تجهیز آن نیز به تبع بر اساس مشخصات خط لوله انجام می شود.

  • انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش ذرات مغناطیسی (MT)

    تجزیه و تحلیل یکی دیگر از روش های تست غیر مخرب جوش پیش از اجرای عملیات هات تپ