نتایج جستجو : هات تپ عمودی

  • هات تپ و شرایط ویژه

    هات تپ در شرایطی که عملیات به صورت زاویه دار انام می شود دارای دشواری های بیشتری است. در این زمینه پیشگام صنعت ابزار دارای تخصص می باشد.