• به گزارش شانا، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری پس از حضور در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: وظیفه همه دستگاههای اجرایی درباره تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مشخص شده است.

    وی افزود: ابلاغ همه طرحها و پروژههایی که دستگاهها باید نسبت به تکمیل آنها تا پایان امسال اقدام  شود از سوی ستاد فرماندهی ارائه شده است.

    انصاری با بیان این که اقتصاد مقاومتی طرح یک ساله نبوده بلکه موضوع مستمر در نظام مدیریت کشور به شمار می رود، گفت: توجه جدی به این موضوع لازمه رشد اقتصادی کشور بوده و محدود به یک زمان خاص نیست.

    معاون پارلمانی رئیس جمهوری یادآور شد: دولت گامهای مثبتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته که گزارشهای آن موجود است.