لیست مقالات و انتشارات

 • انسداد خط لوله و های استاپ

  انسداد خط لوله به روش های استاپ (Hi Stop) برای انسداد دائم خط لوله انجام میشود. در این فرایند یک پلاگ مسدود کننده در درون لوله قرار می گیرد و به صورت دائمی در آن تثبیت می شود.

 • انسداد خط لوله برای رفع نشتی

  انسداد خط لوله یکی از بهترین راهکارها برای رفع نشتی است. چه انسداد دائمی خط لوله و چه انسداد موقتی راهکارهایی هستند برای رفع نشتی.

 • نکات انسداد خطوط لوله

  انسداد خط لوله چه در قالب استاپل و چه های استاپ حساسیت های بالایی را می طلبد که توجه بدان ها از وظایف مجری عملیات انسداد خط لوله است

 • لوازم اجرای هات تپ

  اجرای هات تپ همچون هر فرایند دیگری نیاز به آماده سازی و تهیه مواد و ابزارهای پشتیبان فرایند است.

 • نکات فنی در اجرای برش هات تپ

  اجرای هات تپ مستلزم تناسب و توازن قطعات و اجزا، و نیز فرایندها و عملکردهای اجرایی است. از این رو باید توجه ویژه به تمامی این مولفه ها در اجرای هات تپ داشت.

 • ارائه خدمات عملیات هات تپ

  مجری کار جهت ارائه خدمات عملیات هات تپ باید ابتدا داده های خط شامل مشخصات لوله، مشخصات خط انشعابی، مشخصات فلنج، و موقعیت انجام عملیات هات تپ را دریافت نموده و بر اساس آن امکانسنجی لازم جهت توجیه یا عدم توجیه خدمات عملیات هات تپ را تشخیص دهد.

 • مبانی ساخت اسپلیت تی

  ساخت اسلیت تی در انحاء مختلف م متناسب با نیازهای مشتری از تخصص های شرکت پیشگام صنعت ابزار است

 • هات تپ لوله گاز

  عملیات هات تپ خطوط لوله گاز در مقایسه با انشعاب گیری گرم روی سایر سیالات دارای نقاط قوت و ضعفی می باشد که در مجموع میزان حساسیت نسبت به هات تپ لوله گاز را بالاتر می برد.

 • دستور کار هات تپ

  اجرای هات تپ مستلزم تدوین و طراحی یک دستور کار است که تمامی عوامل دخیل در فرایند انشعاب گرم هات ت پرا در نظر گرفته باشد و پیش بینی های لازم در خصوص شان را اتخاذ کرده باشد.

 • هات تپ خطوط گاز

  هات تپ لوله گاز در مقایسه با برش گرم روی خطوط لوله حاوی سیالاتی نظیر نفت خام و ... حساسیت بالاتری دارد و دقت بیشتری را می طلبد.

 • 1234