پس از کسب اطمینان از ایمنی و کارایی فنی دستگاه هات تپ و مجموعه، فرایند برش هات تپ آغاز می‌شود. در این مرحله دو دسته متغیر در تعیین نوع فرایند و شیوه‌ی انجام آن دخیل‌اند؛ عوامل فنی و ایمنی. در راستای توجه به تمامی عوامل مذکور ملاحظات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

پیش از هر چیز استفاده از پرسنل مجرب و دارای دانش فنی در زمینه اجرای عملیات انشعاب گرم هات تپ ضروری است. همچنین حضور دائم مهندس و کارشناس فنی و متخصص در حوزه‌ی مربوطه جهت نظارت بر روند اجرایی عملیات ضروری است. حضور کارشناس ایمنی جهت چک کردن شرایط محیطی و انسانی کار نیز توصیه می‌شود. نظارت و تأیید تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق، پاگرد و محلل تردد تکنسین‌های مجری عملیات، استفاده پرسنل از تجهیزات ایمنی نظیر کلاه و دستکش و کمربند ایمنی برای ارتفاعات، و مواردی از این قبیل باید دائماً توسط بازرس ایمنی عملیات هات تپ پایش و سنجش شوند.

هنگام آغاز عملیات، در درجه‌ی اول باید از باز بودن شیر مطمئن بود، در غیر این صورت درگیر شدن کاتر با شیر مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. بسته بودن شیر تخلیه دستگاه هات تپ نیز باید مورد بازرسی قرار گیرد. با شروع بارگیری مجری مستقیم باردهی به دستگاه هات تپ باید از میزان پیشروی لازم شفت اطلاع داشته و تعداد دوران لازم باید از پیش به او اطلاع رسانی شده باشد. تمام توجه او در طول باردهی باید متوجه رعایت این مقدار و عدم باردهی به میزان کمتر یا بیشتر از مقدار مورد نظر باشد. او باید آن‌قدر تبحر داشته باشد که لحظه‌ی شروع درگیری کاتر با لوله، و آغاز فرایند برش از یک طرف، و پایان درگیری و اتمام فرایند را از نوع رفتار دستگاه حین باردهی متوجه شود. مطمئن بودن از عملکرد صحیح دستگاه هات تپ و منبع تغذیه‌ی دستگاه باید مورد توجه وی باشد.

انجام توقف‌های گاه به گاه و بازرسی میزان پیشروی دستگاه بر حسب کاهش ارتفاع محل مانور شفت توسط مهندس فنی عملیات امری رایج محسوب می‌شود، خصوصاً در مورد عملیات‌های سنگین و پیچیده که احتیاطات لازم در آن اهیت بیشتری دارند.

پس از اتمام فرایند برش باید این خروجی‌ها را داشته باشیم؛ اولاً جداره مقابل لوله به دلیل پیشروی بیش از اندازه آسیب ندیده باشد، دوماً برش کامل بوده و کوپن تمام و کمال بریده شده باشد، و سوماً این‌که مته راهنما عملکرد صحیحی داشته و کوپن با پین‌های آن درگیر شده باشد. در صورتی که هر یک از موارد فوق محقق نشده باشد، خروجی کار رضایت‌بخش نخواهد بود.

با اتمام فرایند برش تکنسین اجرایی شفت را به عقب رانده و شیر بسته می‌شود. نسبت به بسته شدن شیر بصورت کامل باید اطمینان حاصل کرد، چرا که در غیر این صورت حین گشودن دستگاه هات تپ از مجموعه فوران سیال را خواهیم داشت. همچنین پیش از باز کردن دستگاه هات تپ باید شیر تخلیه‌ی دستگاه را باز کرد تا سیالی که حین فرایند برش وارد دستگاه شده از محل دستگاه تخلیه شود. در غیر این صورت باز هم مشکل بروز نشتی حین باز کردن دستگاه خواهیم داشت. نکته‌ی قابل توجه این‌که بسته به نوع سیال ممکن است با وجود باز کردن شیر تخلیه همچنان سیال در دستگاه باقی مانده باشد. در این خصوص مهندسان و کارشناسان فنی پیش از شروع عملیات پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده باشند.

پس از اتمام عملیات و حصول اطمینان از صحت تمامی عوامل فوق می‌توان عقب‌نشینی شفت را به صورت کامل انجام داده و دستگاه هات تپ ا از مجموعه خارج کرد.