بهترین روش این است که لوله و یا لوله ها را به وسیله شیر آلات تعبیه شده ایزوله کرده و از سرویس خارج نموده و به عملیات ایمن سازی ، جوشکاری و غیره… بپردازیم اما در برخی موارد به دلایل به وجود آمدن مشکلات ناشی از قطع شدن و ضررهای به وجود آمده از قطع سیلات ، هات تپ صورت میگیرد که بدون از سرویس خارج شدن لوله ها جوشکاری ، ایمن سازی و غیره … امکان می پذیرد.