- شیر نصب شده بر روی اتصالات هات تپ باید از نظر فشار و کلاس(class) مطابق مسیر باشد و کاملا باز باشد وشیر مذکور قبل از نصب از نظر نشتی سیت تایید شده باشد.
- شیر باید در مرکز فلنج نازل نصب گردد.
- مطمئن باشید که شیر تخلیه دستگاه هات تپ سالم باشد
- در زمان حرکت مته دستگاه ، مطمئن باشید که مته متوقف نشده باشد.
- فاصله طی شده توسط مته به دقت کنترل شود.