در این روش (بازرسی فرا صوتی) از امواج فرا صوتی برای آشکار سازی عیوب و تعیین محل آنها استفاده می شود. حوزه ی شنوایی انسان محدود به امواج صوتی با فرکانس 20 تا 20000 هرتز است و امواجی که دارای فرکانس بالاتر از این میزان باشند را امواج فراصوتی می نامند.

فرکانسهایی که معمولا در بازرسی فراصوتی مورد استفاده قرار می گیرند در محدوده MHZ 0.5 - 25 قرار دارند. امواج فرا صوتی خصوصیاتی مانند نور مرئی دارند و می توانند باز تابیده، متمرکز و شکسته شوند. این امواج هنگام عبور از سطح مشترک بین دو محیط باز تابیده می شوند.

و این ویژگی اساس بازرسی فراصوتی است. به طوری که در صورت وجود هر گونه نا پیوستگی در قطعه، بخشی از امواج فرا صوتی باز تابیده شده و با بررسی امواج بازتابیده شده می توان به وجود و محل نا پیوستگی هایی پی برد.

هدف:

  • پیدا کردن عیوب زیر سطحی و در عمق فاز پایه و فلز جوش.

 

روش کار:

مرحله اول: ابتدا سطح مورد بازرسی را بوسیله برس سیمی‌ تمیز می‌نمائیم.

مرحله دوم : کالیبره نمودن دستگاه که با استفاده از دستگاه که با استفاده از بلوک مرجع انجام می‌گردد.

مرحله سوم: در این مرحله با استفاده از تمیز کننده شیمیایی مواد موجود در سطح جوش را پاک می‌نمائیم. سپس عمل تست شامل جاروب کردن سطوح جوش و اطراف آن بوسیله پر آب آلتراسونیک را انجام می‌دهیم. اصول کار در این روش شکست و بازتابش امواج فراصوتی در اثر برخورد با ماده خارجی و یا ناخالصی در سطح فلز جوش وفلز پایه که بصورت علائمی‌در روی دستگاه (CRT) قابل رویت می‌گردند می‌باشد.