نتایج جستجو : جداسازی لوله از طریق هات تپ

  • کاربردهای جداسازی از طریق هات تپ (1)

    جداسازی خطوط لوله یکی از فرایندهای عمومی در تامین خدمات خطوط لوله محسوب می شود و از آنجا که هات تپ بخشی از فرایند مذکور را شامل می شود توجه به عوامل فنی هات تپ در آن حائز اهمیت است.