نتایج جستجو : هات تپ در کشور

  • الزامات انشعاب گرم هات تپ

    تهیه تدارکات و توافقات پیش از انجام عملیات هات تپ، به اندازه خود هات تپ دارای اهمیت است. مجری انشعاب گیری گرم هات تپ باید در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ کرده باشد.