یکی از مهم‌ترین گام‌ها در اجرای عملیات هات‌تپ تأیید جوش‌های اتصالات هات‌تپ بشمار می‌رود. بدون شک بروز هر گونه ایراد در محل اتصالات فرایند هات‌تپ را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد و از این‌رو اتصالات جوشکاری شده باید به دقت مورد بازرسی و تأیید قرار گیرند.

از این‌رو چه کارفرمایان و چه پیمانکاران اجرای عملیات هات تپ موظف‌اند نسبت به تست جوشکاری‌های اتصالات حساسیت ویژه به خرج دهند. در این بخش بر آن هستیم تا رایج‌ترین روشهای تست جوش مورد استفاده برای سنجش اتصالات هات تپ  را جداگانه شرح دهیم. در هر بخش یکی از انواع تست مورد بررسی قرار می‌گیرند:

1-    بازرسی چشمی (VT)

بازرسی چشمی ابتدائی ترین و رایج ترین روش بازرسی غیر مخرب می باشد و در بیشتر اوقات، اولین مرحله از بازرسی یک قطعه است، به طوری که در بسیاری از برنامه های تدوین شده توسط سازنده جهت کنترل کیفیت محصول از آزمون چشمی به عنوان اولین تست و در بعضی از موارد به عنوان تنها روش بازرسی استفاده می شود. اگر آزمون چشمی به طور مناسب اعمال شود، ابزار ارزشمندی می تواند واقع گردد. به علاوه یافتن محل عیوب سطحی، بازرسی چشمی می تواند به عنوان تکنیک فوق العاده کنترل پروسه برای کمک در شناسایی مسائل و مشکلات مابعد ساخت به کار گرفته شود. بازرسی چشمی منحصر به سطوح خارجی نمی شود. با استفاده از ابزارهای چشمی می توان بازرسی سطوح داخلی نظیر لوله ها، حفره ها، کانال ها و قسمت های غیر قابل دسترس را انجام داد.

اهداف :

  • پیدا کردن عیوب قابل رویت در سطح جوش و سطح فلز پایه شامل:
  • تخلخل (PROSITY) ذوب ناقص در سطح فلز پایه و فلز جوش (L.O.F)
  •  زیر برش (UNDERCUT)
  •   پرنشدگی (UNDERFIL)
  • سررفتگی جوش (OVER LOP)
  • سرباره محبوس (SLAG INCLUSION)
  •  تحدب و تقعر (CONCAVITG AND XONVEXITV)
  • اثر جوش (ARC STRICK)
  • حرفه‌های جوش (SPOTER)
  • در صورت دسترسی به پشت جوش عدم نفوذ کافی (L.O.P) و انواع ترکها (CRACK)