در مورد روش‌های تست جوش پیش از عملیات هات‌تپ، دو روش بازرسی چشمی و اولتراسونیک  تشریح شد. حال در ادامه به روش پرتونگاری یا تفسیر فیلم پرداخته خواهد شد. پرتو نگاری یکی از کاربردی ترین روشهای بازرسی می باشد. در این روش از پرتو های X  و گاما برای شناسایی عیوب درون قطعه استفاده می شود.

اساس این روش تفسیر ضریب جذب و تفسیر در میزان اشعه عبوری از قسمتهای سالم و معیوب قطعه است. وجود هر گونه عیب که دارای چگالی متفاوتی با قطعه باشد باعث کاهش یا افزایش میزان اشعه عبوری از قطعه می شود. با استفاده از فیلم پرتونگاری این پرتو ها ثبت شده و پس از ظهور فیلم می توان به تفسیر عیوب پرداخت. تفسیر فیلمها بایستی توسط مفسر با تجربه و با دانش فنی کامل انجام گیرد.