نتایج جستجو : اتضال اسپلیت تی

  • عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- مشخصات فنی لوله و سیال

    محل انجام هات تپ، راستا و جهت عملیات، ارتفاع یا عمق، و محیط اجرای هات تپ از فاکتورهای کلیدی در طراحی ها و دستورالعمل های انجام عملیات محسوب می شوند و تدوین آن ها پیش از انجام عملیات ضروری است.