نتایج جستجو : سوراخکاری هات تپ

  • عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- ویژگی‌های خط لوله و سیال

    برای هات تپ خطوط لوله، کسب اطلاعات دقیق از ویژگی های خط لوله و سیال درون لوله ضروری است. چرا که در صورت عدم اطلاع از شاخصه های فنی لوله، امکان طراحی و ساخت اسپلیت تی، نوع دستگاه هات تپ و شیوه انجام عملیات وجود ندارد.