نتایج جستجو : هات تپ افقی

  • عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- مکان و موقعیت انجام عملیات هات تپ

    راستا، جهت، ارتافع و مکان انجام عملیات هات تپ، عواملی هستند که بدون درنظر گرفتن شان امکان تدوین دستورالعمل و انجام عملیات هات تپ وجود ندارد. از این رو، لحاظ کردن این متغیرها از ضروریات کار گرم محسوب می شود.