نتایج جستجو : پیشگام صنعت ابزار

  • الزامات انشعاب گرم هات تپ

    تهیه تدارکات و توافقات پیش از انجام عملیات هات تپ، به اندازه خود هات تپ دارای اهمیت است. مجری انشعاب گیری گرم هات تپ باید در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ کرده باشد.

  • افتخاری دیگر برای شرکت پیشگام صنعت ابزار

    انجام موفقیت‌آمیز عملیات هات‌تپ روی اتصال نیپل به ارتفاع 3/55 متر برای اولین بار در کشور