نتایج جستجو : اپراتور هات تپ

  • نیروی انسانی در هات تپ

    مهارت و تبحر اپراتور عملیات هات تپ از الزامات کار گرم روی خطوط لوله محسوب می شود.

  • فرد واجد صلاحیت برای هات تپ کیست؟

    اپراتور هات تپ باید صلاحیت و توانمندی فنی و ایمنی برای انجام عملیات هات تپ را داشته باشد. از این رو انتخاب فرد واجد صلاحیت برای عملیات از الزامات انشعاب گرم هات تپ محسوب می شود.