در بخش های پیشین به سه روش رایج در یازرسی جوش اتصالات قطعات، پیش از اجرای عملیات هات تپ اشاره شد که عبارت بودند از: بازرسی چشمی، اولتراسونیک و تفسیر فیلم. حال به روش رایج دیگر برای تست جوش این اتصالات خواهیم پرداخت که تست به روش ذرات مغناطیسی خوانده می شود. 

تست به روش ذرات مغناطیسی یکی دیگر از روش های رایج برای بازرسی اتصالات پیش از انجام عملیات هات تپ محسوب می شود. از این تست نیز نظیر سایر تست ها اغلب برای بررسی میزان استحکام و مقاومت اتصالاتی نظیر اسپلیت تی یا سدل نیپل استفاده می شود. 

از روش بازرسی بازرسی چشمی برای بررسی نقصهای سطحی و برخی نقصهای زیر سطحی در مواد فرومغناطیس استفاده می شود. عیوب و نقصهایی نظیر ترک ها، ذرات سرباره محبوس شده و یا خلل و فرجهای موجود در قطعه باعث ایجاد نا پیوستگی مغناطیسی شده و در صورت القای یک میدان مغناطیسی به قطعه، این نا پیوستگیها موجب تشکیل قطبهای مغناطیسی یا اعوجاج میدان در آن ناحیه شده و اصطلاحا یک میدان نشتی در بالای سطح قطعه تشکیل می شود.

هدف :

  • پیدا کردن عیوب سطحی جوش و منطقه متاثر از حرارت (H.A.Z) و عیوب زیر سطحی شامل ترکها (CRACK) و سوراخهای کرمی‌راه نیافته به سطح جوش و در نزدیکی سطح (WORM HOLS).

روش کار:

مرحله اول: ابتدا سطح مورد بازرسی را به وسیله بری سیمی‌تمیز نمائید، سپس با استفاده از تمیز کننده شیمیائی سایر مواد موجود در سطح جوش را به صورت کامل پاک نمائید.

مرحله دوم: در این سطح فلز جوش و اطراف انرا با یک رنگ سفید به صورت کامل می‌پوشانیم

مرحله سوم : در این مرحله بوسیله تولید میدان مغناطیسی (YOK) را طوری در دو طرف فلز جوش قرار می‌دهیم میدان مغناطیسی حاصل از آن بصورت عمود یا موازی سطح جوش قرار گیرد.

در حالت عمود عیوب یا ترکهای طولی و در حالت موازی عیوب یا ترکهای عرضی قابل رویت است عیوب طولی و عیوب عرضی با توجه به پروسه جوشکاری و شرایط فیزیکی آن در فلز پایه و فلز جوش قابل تولید می‌باشد.

مرحله چهارم : در این مرحله ابتدا میدان مغناطیسی را برقرار کرده سپس با ذرات آهن بسیار ریز ترجیحاّ مخلوط در مایع (سوسپانسیون) سطوح قرار گرفته در میدان مغناطیسی را آغشته می‌کنیم.

به دلیل شکست میدان در مواضع معیوب در آن مناطق میدان تقویت شود و ذرلت آهن به سمت آن منطقه جنب می‌گردند و بصورت یک نقطه یا خط تیره قابل رویت می‌باشند.