نتایج جستجو : ساخت اسپلیت تی

 • مهندسی فرایند هات تپ (1)

  هات تپ خطوط لوله مستلزم طراحی، برنامه ریزی و نظارت های مهندسی ویژه است.

 • انتخاب دستگاه هات تپ مناسب با کار

  فرایند آماده سازی و پشتیبانی عملیات انشعاب گرم هات تپ طبیعتا تابع مشخصات فنی و اقتضائات خط لوله خواهد بود. انتخاب دستگاه هات تپ و چگونگی تجهیز آن نیز به تبع بر اساس مشخصات خط لوله انجام می شود.

 • عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- مشخصات فنی لوله و سیال

  محل انجام هات تپ، راستا و جهت عملیات، ارتفاع یا عمق، و محیط اجرای هات تپ از فاکتورهای کلیدی در طراحی ها و دستورالعمل های انجام عملیات محسوب می شوند و تدوین آن ها پیش از انجام عملیات ضروری است.

 • انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش ذرات مغناطیسی (MT)

  تجزیه و تحلیل یکی دیگر از روش های تست غیر مخرب جوش پیش از اجرای عملیات هات تپ